Sekretesspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

1.1 Information som du uppger

Du kan ange din epostadress för att får våra newsletter. För att kunna klättra hos oss behöver du bli medlem. När du registrerar dig som medlem ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer.

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper. Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

1.2.1 Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

1.2.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande: – Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor. – IP-adress. – Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress. – Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.5 Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda BLX AB och våra användare. När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar. Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke. Vi hanterar personuppgifter och annan information på servrar hos Amazon Webservices som står i Tyskland.

3. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

4. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför BLX AB. All data sparas på servrar i Europa.

5. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda BLX AB och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. – Vi krypterar många av våra tjänster med SSL. – Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system. – Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

6. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.

Privacy Policy

When you use our services, you entrust us with your information. In this privacy policy, we state what data we collect, why we collect this data and how this data is used. We protect your personal privacy and want to be as clear as possible about how your personal data is processed. We give you information about your opportunities to access your saved personal information, how you can update it and how you can delete your personal information.

1. Data collection

By collecting information, we can improve our services for all users. We collect data that you provide and data that we receive when you use our services.

1.1 Data that you enter

You can enter your email address to receive our newsletters. To be able to climb with us, you need to become a member. When you register as a member, we ask you for personal information, such as e-mail address, telephone number, address and social security number.

1.2 Data we collect as you use our services

We collect information about what services you use, how you use them, what products you buy and how much you buy. We collect visitor statistics using Google Analytics. This means that information about how you use our services is stored on Google’s servers.

1.2.1 Information about your device

We collect information about the specific device used (for example, hardware model, operating system version, unique device ID, and mobile network information, including phone numbers).

1.2.2 Logs

When you use our services or view content provided by us, certain information is collected and automatically saved in server logs. Log data contains the following: – Information about how you used our service, such as your search queries. – IP address. – Information about events on your device such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, date and time of your request and referral address. – Cookies that can identify your browser.

1.2.3 Location information

When you use our services, we may collect and process information about your location. We use various technologies to determine your location, including IP address, GPS and other sensor data from your device that can inform us about Wi-Fi access points and mobile masts nearby.

1.2.4 Local stored files

We may collect and store information (including personal information) locally on your device using features such as browser storage (including HTML 5) and application caches.

1.2.5 Cookies and similar technologies

We and our business partners use various technologies to collect and store information when you use our services. This may involve the use of cookies or similar technologies to identify your browser or device. A cookie is a small file that contains a string of characters that is sent to your computer when you visit a website.

2. How we process your data

Information we collect from our services is used to provide, maintain, protect and improve our services, to develop new services and to protect BLX AB and our users. When you contact us, we save your messages in order to solve any problems you face. We may use your email address to inform you about our services, for example to inform you of upcoming changes or improvements. The information we collect using cookies and other technology, e.g. pixel tags, are used to improve the user experience and the overall quality of our services. One of the products we use for that purpose in our own services is Google Analytics. By saving your language settings, we can, for example, display our services in the language you use. If we want to use information for a purpose other than that described in this privacy policy, we first ask for your consent. We handle personal information and other information on servers at Amazon Webservices located in Germany.

3. How you can get and change the personal data we keep about you

We want you to be able to access your personal information regardless of when you use our services. If the information is incorrect, we want to give you the opportunity to easily update or delete it, provided that the information does not have to be saved for valid business purposes or for legal reasons. We aim to keep our services in such a state that information is not destroyed by mistake or through harmful processes. When you delete information in our services, it may therefore take a while before copies of the deleted information disappear from our active servers. In addition, the information may remain in our backup systems.

4. Sharing information

We do not share personal information with companies, organizations or individuals outside BLX AB. All data is stored on servers in Europe.

5. Data protection

We are constantly working to protect BLX AB and our users from unauthorized access or unauthorized changes that may reveal or destroy information we hold. – We encrypt many of our services with SSL. – We review our procedures for the collection, storage and processing of data, including physical security measures, in order to protect against unauthorized access to systems. – We restrict access to personal data to our employees who need the data to be able to process it on our behalf. They are bound by strict confidentiality under contract and may be disciplined or terminated if they do not meet the requirements.

6. Changes of this policy

Our privacy policy may change from time to time and any changes will be published on this page, if the changes are significant we will provide a more prominent notice.