BLX Allmänna villkor

See below for English translation

0. VIKTIGA PUNKTER I SAMMANFATTNING

Om man beträder BLX lokalen är man införstått med att:

 • Man gör allt på egen risk och ansvar
 • Man måste iaktta alla säkerhetsregler och föreskrifter
 • Man är medveten att visa tider är obemannade och är då extra försiktig samt klättra inte ensamt och har en laddad mobiltelefon i närheten för att kunna anropa hjälp.
 • Man rapporterar eventuella olyckor och skador genom att maila händelseförloppet snarast möjligt till contact@blx.rocks och ange sitt mobilnummer för eventuella frågor
 • Varje barn under 12 år måste ha med sig en förälder, som har full uppsikt vid alla tillfällen och inte ansvarar för fler barn under 12
 • Alla besökare måste registrera sig via BLX-appen i sin egen mobil-telefon
 • Vi har kameror i lokalen för att öka säkerheten och tryggheten i alla delar av lokalen under alla tider
 • Vi tar kort och publicera dessa på sociala medier. Skulle man hamna på ett kort och är inte införstådd, så maila contact@blx.rocks

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (”Medlemmen”) som köper Medlemskapet i BLX i BLX-appen och BLX. Medlemmen ingår med detta ett ”Medlemsavtal”.

Förutom Medlemsavtalet är Medlemmen även bunden till vid var tid gällande allmänna villkor samt särskilda villkor som vid varje tillfälle kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden. Dessa villkor finns tillgängliga på vår webbsida.

BLX erbjuder medlemskap med abonnemang med en viss löptid ”Abo-medlemskap” och utan abonnemang (pay-per-use) ”PPU-medlemskap”. Medlemskap tecknas genom ett köp av en BLX-tjänst som ger tillträde till BLX anläggningar.

Medlemskap i BLX är inte knutet till Svenska Klätterförbundet och ska inte förväxlas med medlemskap i en klätterförening.

Ett köp är personligt i den mening att det endast är den som ska bli medlem som kan teckna avtalet via appen, förutom det som anges i punkt 2.2.

Nedanstående villkor är en integrerad del av alla Medlemsavtalet oavsett, men vissa punkter kan saknar relevans för medlemskap utan abonnemang och är därför angiven som ”PPU-medlemskap” eller ”PPU-medlem” mot ”Abo-medlem” eller ”Abo-medlemskap”. Där inget anges menas alla Medlemmar och Medlemskap.

2. MEDLEMSKAP HOS BLX

2.1. Medlemskap hos BLX kan tecknas av myndiga personer som:

2.1.2. Har ett allmänt gott hälsotillstånd där det efter BLX bedömning inte föreligger uppenbar risk för personens hälsa och/eller skada. Medlem ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant.

2.1.2. Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare medlemskap i BLX

2.1.3. Inte tidigare har utestängts från en eller flera BLX-anläggningar.

2.1.4. Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare medlemskap i BXL

2.2. Personer som inte är myndiga men som har fyllt 12 år, kan ingå ppu-medlemskap hos BLX. Dessa kan även ingå abo-medlemskap under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet, genom att dess kreditkort anges i appen. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet.

2.4. Vid anmälan ska Medlemmen lägga upp en igenkännbar bild på Medlemmens ansikte i appen.

2.5. Medlemskapet gäller från och med det datum, som medlemskapet har köpts via appen. Undantag är när medlemskap köps innan en anläggning har öppnats för första gången (presale) – då gäller medlemskapet från dagen där anläggningen öppnas för första gången.

2.6. Medlemskapet hos BLX är alltid ett löpande avtal om inte annat anges i medlemskapets avtal. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram tills att medlemskapet avslutas enligt kapitel 7.

2.7. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än Medlemmen.

2.8. Abo-Medlemskapet ger Medlemmen rätt att träna vid en eller flera BLX-anläggningar enligt vad som har valts i appen. Vidare har Medlemmen rätt att använda tillgängliga erbjudanden enligt gällande villkor.

2.8. PPU-köp i form av minut-konto eller liknande, är giltigt i två (2) år från inköpstillfället. Eventuella kvarvarande minuter/saldo på kontot kan ej användas när giltighetstiden går ut, dvs när inget nytt köp av minuter har gjorts under två (2) år.

2.9. BLX medlemskap, koncept och tilläggstjänster vid varje tillfälle med tillhörande beskrivningar och priser framgår i vår app eller vår webbsida.

2.10. Uppgradering av abo-medlemskap: När tjänsten finns i appen kan Abo-Medlemmen när som helst uppgradera sitt abo-medlemskap för att få tillgång till fler anläggningar, koncept och tilläggstjänster enligt BLX gällande erbjudanden vid tillfället. Uppgraderingar träder i kraft med omedelbar verkan.

2.11. Nedgradering av abo-medlemskap: När tjänsten finns i appen kan Abo-medlemmen när som helst nedgradera sitt abo-medlemskap för att minska tillgången till anläggningar, koncept och tilläggstjänster. Nedgraderingar träder i kraft efter utgången av bindningstiden.

2.12. Medlemmar som innehar ett medlemskap som BLX inte längre erbjuder överförs vid ändring av medlemskapet till BLX för tillfället gällande medlemskapsstruktur.

2.13. BLX kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träningsanläggningar, träningsaktiviteter och/eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av olika anledningar.

2.14. I möjligaste mån anpassar BLX erbjudanden och öppettider på tillgängliga anläggningar enligt medlemmarnas önskemål och beteende. Det aktuella träningscentret kan hållas stängt, ha reducerat tillgänglighet eller ha ett reducerat utbud i samband med t.ex. helgdagar, underhållsarbete, tävlingar, event, skador och Force majeure (enligt definitionen i punkt 9.1).

2.15. Kameraövervakning genomförs på BLX träningsanläggningar av säkerhetsskäl.

2.16. Rabatter

2.16.1. Rabattkoder

Genom rabattkoder eller dylikt erbjuds vissa grupper och/eller under vissa perioder rabattsatser. När villkoren eller tidsfristen för rabatten inte längre gäller så justeras priserna respektive medlemsavgiften till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt. Om BLX erbjuder särskilda rabatter för studenter, ålderspensionär eller andra grupper, så kan BLX kräver att en kopia på intyg eller giltigt studentkort skickas via email innan särskilt rabatt kan tillämpas. När avtalsperioden har utlöpt kan BLX kräver det samma för att samma rabatt kan tillämpas.

2.16.2. Företag

2.16.2.1. Vanligt företagsavtal

Medlemmar som är registrerade med ett vanligt företagsavtal kan ha rätt till rabatterat pris enligt särskilt avtal mellan BLX och det aktuella företaget, så länge Medlemmen är anställd hos företaget. BLX kan kräva dokumentation från Medlem att arbetsförhållandet fortfarande gäller. Medlemmen är skyldig att meddela BLX om Medlemmens arbetsförhållande upphör. När villkoren för vanligt företagsavtal inte längre gäller uppjusteras den månatliga medlemsavgiften respektive priser till det för tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.

2.16.2.2. Subventionerat företagsavtal

För abo-medlemmar som är registrerade med ett subventionerat företagsavtal betalar företaget i förskott för ett visst antal månader åt gången eller löpande under avtalsperioden. Abo-medlemskapet upphör efter avtalsperioden och övergår till PPU-medlemskap.

3. BETALNING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmen ska betala pay-per-use, månatlig medlemsavgift, eventuell anmälningsavgift och eventuella övriga avgifter enligt BLX vid varje enskilt tillfälle gällande priser. Samma sak gäller för vårdnadshavare eller andra som i Medlemsavtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.

3.1.1. Alla medlemskap och köp betalas med det bankkort som har registrerats i appen.

3.1.2.BLX-appen kan eventuellt komma att användas som betalningsmedel för köp av varor. Medlemskapet är personligt och Medlemmen ansvarar själv för att det inte missbrukas. Köp debiteras kortet som är angiven i appen.

3.2. Den månatliga abo-medlemsavgiften förfaller löpande vid den avtalade tidpunkten i förskott, med undantag av vid starten, där särskilda villkor kan gälla. Medlemmen ansvarar för att se till att medlemsavgiften kan betalas till förfallodagen.

3.3. Medlemmen ansvarar själv för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter.

3.4. Om Abo-medlemskapet inte kan debiteras vid förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, så kan BLX vid försenat betalning kräva ersättning för administration, påminnelse och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning. Ärendet kan överlämnas till inkasso.

3.5. Om Medlemmen inte har uppfyllt ett betalningskrav och mottar betalningspåminnelse, inkassovarning eller inkassokrav från en extern inkasserare, ska betalningsinformation på fakturan från den externa inkasseraren användas vid betalning. BLX kan spärra Medlemmen från tillgång till BLX tjänster och anläggningar under perioden betalning saknas. Även under denna perioden utgår medlemsavgift.

3.6. Abo-medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden. BLX kan utföra en eventuell ändring av abo-medlemsavgiften först efter bindningstiden gått ut. Om Abo-medlemmen har en särskild rabatt hos BLX och rabatten upphör vid en tidpunkt när Medlemmen fortfarande är underställd bindningen, har BLX ensidigt rätt att uppjustera den månatliga medlemsavgiften till listpriset.

3.7. Abo-Medlemmen ska inte betala månatlig medlemsavgift om:

3.7.1. Abo-Medlemskapet är fryst enligt kapitel 7.

3.7.2. Den träningsanläggning som Medlemmen vanligen använder, inte finns tillgänglig för träning och det enligt BLX bedömning inte finns någon annan träningsanläggning tillgänglig inom rimligt avstånd.

4. MEDLEMMENS ANSVAR

4.1. Medlemmen är skyldig att:

4.1.1. Bekanta sig med och följa BLX vid varje tid gällande säkerhets- och trivselregler och övriga regler/riktlinjer som finns på vår app eller webbsida.

4.1.2. Inte använda dopningspreparat. BLX definition av doping är användande av prestationshöjande medel och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA). BLX har rätt att utföra slumpmässiga dopingtester. Medlemmen bes om att ge ett samtycke innan ett dopingtest utförs. Testningen ska utföras under uppsikt av en godkänd tredje part och enligt proceduren som beskrivs i ett särskilt dokument som förevisas för Medlemmen.

4.1.3. Utan ogrundat dröjsmål ändra kontaktuppgifter/betalningsuppgifter om dessa har ändrat sig, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter och andra relevanta uppgifter.

4.1.4. Upplysa BLX om förhållanden som medför att Medlemmen inte längre har rätt till rabatterat medlemskap. Anmälan ska lämnas utan ogrundat dröjsmål via email.

4.2. Det är av särskild vikt att Medlemmen vid varje besök registrera sig vid ankomst till träningscenter med vid var tid gällande teknik (för närvarande QRC-läsare) innan Medlemmen utnyttjar BXL-anläggningen samt att checka-ut sig vid lämnande av anläggningen.

4.3. Medlemmen ansvarar för att inte andra kan använda sig av Medlemmens medlemskap via appen eller på annat sätt. Misstankar om missbruk ska anmälas till BLX så snart som möjligt. BLX kan utföra kontroller och kräva att Medlemmen legitimera sig.

4.4. Medlemmen har tillgång till BLX tjänster (även digitala) genom sin personliga profil. Medlemmen får inte ge andra fysiska eller juridiska personer tillgång till de tjänsterna genom att dela inloggningsinformation och eller på annat sätt möjliggör tillgång.

4.5. Det åligger Medlemmens ansvar att hålla sig uppdaterade via BLX app, hemsida eller via anslag på anläggningar om tillfälliga ändringar av öppettider eller tillgänglighet i anläggningar.

4.6 Medlemmen måste checka ut med appen direkt efter besöket, även om man är medlem, så att inte för många befinner sig i lokalen. Annars kan en avgift för manuell check-out på 20kr tillkommer.

5. PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

5.1. BLX behandlar alltid Medlemmens personuppgifter enligt vår vid var tid gällande sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

5.2. Medlemmen samtycker till att BLX och andra företag som ingår i samma koncern registrerar, lagrar och använder uppgifter om Medlemmen (namn, personnummer, adress, e-postadress, foto, betalningsuppgifter och liknande) och Medlemmens användning av BLX tjänster, för att administrera och ta hand om medlemskapet, däribland informera om tjänster från BLX. Databehandlingsansvarig för uppgifterna är BLX CIO.

Medlemmen samtycker till att BLX lagrar träningshistorik i syfte att kunna följa upp Medlemmens aktivitet och anpassa Medlemmens träningsupplägg. Medlemmen kan också komma att erbjudas möjligheten att själv lägga till egen träningshistorik som lagras på motsvarande sätt. Träningshistorik innebär här information om antal besök på de olika anläggningar, vilka kurser, tävlingar, events eller träningspass Medlemmen har deltagit i, om Medlemmen har förbeställt plats på föregående nämnda aktiviteter, samt om Medlemmen har avbeställt plats på en aktivitet.

5.3. Medlemmen har rätt till insyn i sin träningshistorik och kan begära att den raderas. BLX ska bekräfta mottagning av raderingsbegäran.

5.4. Enligt punkt 2.15 genomförs kameraövervakning på BLX träningsanläggningar. Syftet med övervakningen är att förebygga/utreda lagbrott och skapa en trygg och säker miljö för alla medlemmar. Kameraövervakningen och behandlingen av insamlad information utförs enligt vid tillfället gällande lagstiftning.

5.5. Uppgifter kan inte utlämnas till utomstående utan Medlemmens skriftliga samtycke, med mindre än att utlämnandet är sekretessbelagt i lag eller är en del av betalningsindrivning, försäkringskrav eller bokföringsbehandling.

5.6. När Medlemsavtalet ingås inhämtas samtycke från Medlemmen till att BLX, och dess samarbetspartner kan utnyttja alla kommunikationsformer gentemot Medlemmen, däribland elektronisk kommunikation (e-post, SMS, MMS m.fl.) för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud enligt marknadsföringslagen 19 §. Medlemmen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta BLX. Medlemmen kan inte avsäga sig utskick som gäller ändring av Medlemsavtalet, förstagångsmeddelanden om träningssäkerhet eller annan viktig information som gäller medlemskapet.

5.7. Samtycket från Medlemmen rörande ovanstående punkter gäller så länge Medlemsavtalet löper och under en period på tolv (12) månader efter att Medlemsavtalet upphört. Detta bland annat för att kunna ge Medlemmen de fördelar som följer av att ha varit medlem hos BLX.

5.8. Allmän information från BLX om medlemskapet skickas i första hand till den e-postadress eller postadress som medlemmen har uppgivit.

6. FRYSNING AV MEDLEMSKAPET

6.1. Abomedlemmar kan ansöka om att frysa sitt medlemskap vid uppvisande av läkarintyg för långtidssjukskrivning eller graviditet. ”Frysning” betyder ett tillfälligt stopp av medlemskapet under en tidsbegränsad period. Frysning kan ansökas om i efterhand. Abo-medlemskapet kan frysas som längst 9 månader per tillfälle.

6.2. Gällande övriga villkor för frysning av medlemskap finns de tillgängliga på vår webbsida.

6.4. I de fall där Abo-medlemmen är underkastad en bindningstid, förlängs den med det antal dagar som fastslås i det beviljade beslutet om frysning.

6.5. BLX kräver inte Abo-Medlemmen på medlemsavgift under den beviljade frysperioden enligt punkt 3.7.1. Betalningsfri period och frysperiod sammanfaller inte nödvändigtvis.

6.6. När frysperioden går ut löper abo-medlemskapet vidare under de villkor som framgår av Medlemsavtalet. Om Medlemmen avslutar medlemskapet under frysperioden och ingen bindningstid gäller längre, så gäller alltså en (1) månads uppsägningstid efter att frysperioden avslutats om inte annan angivits i avtalet. Uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad.

6.7. Vid behov av förlängning av frysning måste ansökningen ha lämnats in före utgången av den avslutade frysperioden.

6.8. När frysning av abo-medlemskapet beviljas, kan BLX kräva att Abo-medlemmen betalar en rimlig administrationsavgift enligt BLX vid tillfället gällande priser.

7. UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV MEDLEMSAVTALET

7.1. Medlemmen har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela BLX inom två (2) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap. 10 §. För att utnyttja ångerrätten kan Medlem använda sig av Konsumentverkets standardformulär som återfinns på Konsumentverkets hemsida. Ångerrätten gäller enbart om medlemskapet har ingåtts utanför en BLX-anläggning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda avgifter. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att ångerrätten utövas enligt den vid tillfället gällande lagstiftningen. Genom ingåendet av Medlemsavtalet samtycker Medlem till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om Medlemskapet har aktiverats genom incheckning i en BLX-anläggning och tjänsten därmed har fullgjorts.

7.2. Abo-Medlemskapet kan avslutas när Medlemmen önskar, men löper som minimum bindningstiden ut. Efter att bindningstiden löpt ut övergår medlemskapet till ett löpande Abo-avtalsförhållande enligt punkt 2.6. Uppsägningstiden är en (1) månad, och uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad. Om inte medlemmen explicit ange det, så övergår Abo-medlemskapet efter det till en PPU-medlemskap. Övriga medlemskap (ej abo-medlemskap) kan sägas upp när som helst genom att skicka ett mail till BLX.

7.2.1. För nedgradering av tilläggstjänster gäller en uppsägningstid på en (1) månad. Nedgraderingen träder i kraft efter utgången av följande månad enligt punkt 2.11.

7.3. Uppsägning av medlemskapet ska ske vid var tid gällande regler via email eller genom appen. Efter att uppsägningen tagits emot bekräftar BLX skriftligen att den har registrerats via e-post till den adressen som angavs av medlemmen. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.

7.4. BLX har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor.

7.4.1. Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig BLX rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Vid övriga prisändringar ger BLX minst en (1) månads förvarning via e-post, SMS eller appen. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.4.2. BLX förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger BLX minst en (1) månads förvarning via e-post, SMS eller appen. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.4.3. BLX förbehåller sig rätten att företa ändringar av villkoren som inte anknyter till punkt 7.4.1 och 7.4.2, eller faller under punkt 7.4.4, utan föregående varning.

7.4.4. Om BLX genomför betydande förändringar som påverkar Medlemmen negativt, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal. Det kan göras även om bindningstiden för Medlemsavtalet inte har löpt ut. Vid sådana ändringar ger BLX minst en (1) månads förvarning via e-post, SMS eller appen. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.4.5. Särskild uppsägning enligt punkt 7.4.4 kan endast ske genom att Medlemmen meddelar BLX senast fjorton (14) dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. Detta under förutsättning att Medlemmen varslas om ändringen/ändringarna senast en (1) månad innan ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.

7.4.6. Vid uppsägning enligt punkt 7.4.4 avslutas Medlemsavtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen ska ta emot skriftlig bekräftelse från BLX via e-post, SMS eller appen.

7.4.7. Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdesskatt eller som beror av andra avgifter beslutade av myndighet är inte inkluderade i ovannämnda reservation och kan inte leder till en uppsägning i förtid.

7.5. BLX har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentligt brott mot villkoren anses bland annat:

7.5.1. Om de likvida medlen på det kontot som är kopplat till kortet som angetts i appen, inte räcker för att genomföra den avtalade betalning, dvs utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och/eller andra avgifter

7.5.2. Brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 4 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från BLX.

7.5.3. Överträdelse av dopningsbestämmelserna i punkt 4.1.2, däribland underlåtenhet att lämna dopningsprov på begäran.

7.5.4. Inte registrerar in- och utcheckning enligt punkt 4.2. trots skriftlig eller muntlig varning från BLX.

7.5.5 Medlemmen inte följer säkerhets- och trivselregler, gällande lagar och övriga regler/riktlinjer som finns på vår app eller webbsida.

8. PERSONSKADOR, FÖRVARING OCH ANSVAR VID STÖLD

8.1. Medlemmen tränar alltid under eget ansvar och på egen risk. BLX ansvarar inte för personskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en BLX-anläggning. BLX ansvarar inte heller för skada som åsamkats Medlemmen på grund av olycksfall till följd av annan Medlems agerande eller underlåtenhet att följa BLX ordnings-, säkerhets- eller andra gällande regler och riktlinjer.

Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/konsult i BLX regi.

8.2. Vid förvaring av personliga tillhörigheter i skåp på anläggningar, ansvarar Medlemmen själv för att använda eget lås. Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen på en BLX-anläggning efter ordinarie stängningstid, har BLX rätt att bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. BLX kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.

8.3. BLX ansvarar inte för stöld eller förlust av Medlemmens personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till en BLX-anläggning. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobskåp, värdeskåp eller liknande.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL

9.1. BLX ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar BLX träningserbjudande till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför BLX kontroll som t ex men intill uteslutande vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof, pandemi eller myndighetsbeslut. (Force majeure)

9.2. Medlemsavtalet är underställt svensk lag.

9.3. Tvister mellan Medlemmen och BLX ska försökas lösas i godo. Om det inte leder till en lösning kan Medlemmen ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna.

9.4. Vid avvikelser mellan den engelska och den svenska versionen av Medlemsavtalet ska den sistnämnda alltid ha företräde.

Terms of Service

0. SUMMARY OF MOST IMPORTANT POINTS

If you enter a BLX location, you agree that:

 • You do everything at your own risk and responsibility
 • You follow all safety rules and regulations
 • You are aware that the location is unmanned during some hours and that during these times, you need to climb extra carefully, do not climb alone and have a charged mobile phone nearby to be able to call for help
 • You report any accidents and injuries by emailing the course of events as soon as possible to contact@blx.rocks, including your contact details like mobile number for any questions
 • Every child under the age of 12 must have a parent with him / her, who has full supervision at all times (i.e. is not supervising several children at once)
 • Every visitor must register via the BLX app on their own mobile phone. Every visitor needs to check in via app before entering and check out via app directly when leaving the location
 • We have cameras in all parts of the location to increase safety and security at all times.
 • We occasionally take photos in our locations and publish these on social media. Should you be on one of these photos and want us to remove them, please write us at contact@blx.rocks

1. GENERAL

The following terms are applied between the person (the “Member”) who purchases the BLX Membership in the BLX app and BLX. The member hereby enters into a ”Membership Agreement”.

In addition to the Membership Agreement, the Member is also bound by the general terms and conditions in force at any given time and special terms that may apply to other services and offers at any time. These terms are available on our website.

BLX offers membership with a subscription with a certain term ”Subscription membership” and without a subscription (pay-per-use) ”PPU membership”. Membership is signed through a purchase of a BLX service that provides access to BLX facilities.

Membership in BLX is not linked to the Swedish Climbing Association and should not be confused with membership in a climbing association.

A purchase is personal in the sense that only the person who is to become a member can sign the agreement via the app, in addition to what is stated in section 2.2.

The following terms are an integral part of all the Membership Agreements regardless, but some points may be irrelevant for membership without a subscription and are therefore listed as ”PPU membership” or ”PPU member” versus ”Subscription member” or ”Subscription membership”. Where nothing is stated, all Members and Memberships are meant.

2. MEMBERSHIP AT BLX

2.1. Membership in BLX can be signed by adults who:

2.1.2. Have a generally good state of health where, according to BLX assessment, there is no obvious risk to the person’s health and / or injury. A member is responsible for ensuring that his / her state of health is such.

2.1.2. Does not have an outstanding debt in connection with previous membership in BLX

2.1.3. Has not previously been excluded from one or more BLX facilities.

2.1.4. Has not behaved reprehensibly in connection with previous membership in BXL

2.2. Persons who are not of legal age but who have reached the age of 12 can enter into ppu membership with BLX. These can also be included in subscription membership, provided that a guardian enters into the agreement, by stating their credit card in the app. The guardian becomes legally responsible for the membership and is held responsible for all payments in connection with the membership.

2.4. When registering, the Member must upload a recognizable image of the Member’s face in the app.

2.5. The membership is valid from the date that the membership has been purchased via the app. Exceptions are when membership is purchased before a facility has been opened for the first time (presale) – then the membership applies from the day the facility is opened for the first time.

2.6. The membership with BLX is always an ongoing agreement unless otherwise stated in the membership agreement. The membership thus continues after the agreed binding period has expired and until the membership ends in accordance with Chapter 7.

2.7. Membership is personal and may not be transferred or used by anyone other than the Member.

2.8. The Subscription Membership gives the Member the right to train at one or more BLX facilities according to what has been chosen in the app. Furthermore, the Member has the right to use available offers in accordance with applicable conditions.

2.8. PPU purchases in the form of a minute account or similar, are valid for two (2) years from the time of purchase. Any remaining minutes / balance on the account can not be used when the validity period expires, i.e. when no new purchase of minutes has been made during two (2) years.

2.9. BLX membership, concepts and additional services at every opportunity with associated descriptions and prices appear in our app or our website.

2.10. Upgrading abo membership: When the service is available in the app, the Abo Member can upgrade his abo membership at any time to gain access to more facilities, concepts and additional services according to BLX current offers at the moment. Upgrades take effect with immediate effect.

2.11. Downgrade of subscription subscription: When the service is available in the app, the subscription member can downgrade his subscription membership at any time to reduce access to facilities, concepts and additional services. Downgrades shall enter into force after the end of the period.

2.12. Members who hold a membership that BLX no longer offers are transferred upon change of membership to BLX’s current structure membership.

2.13. BLX cannot always guarantee an available place at training facilities, training activities and / or the like where the number of participants or availability is limited for various reasons.

2.14. As far as possible, BLX adapts offers and opening hours at available facilities according to the members’ wishes and behavior. The current fitness center can be kept closed, have reduced availability or have a reduced range in connection with e.g. holidays, maintenance work, competitions, events, injuries and Force majeure (as defined in clause 9.1).

2.15. Camera surveillance is carried out at BLX training facilities for safety reasons.

2.16. Discounts

2.16.1. Discount codes

Through discount codes or the like, certain groups and / or during certain periods are offered discount rates. When the conditions or deadline for the discount no longer apply, the prices and the membership fee are adjusted to the current list price. The membership then continues until the Member actively exercises his right of termination. If BLX offers special discounts for students, old-age pensioners or other groups, BLX may require that a copy of the certificate or valid student card be sent via email before a special discount can be applied. When the agreement period has expired, BLX may demand the same in order for the same discount to be applied.

2.16.2. Companies

2.16.2.1. Ordinary company agreement

Members who are registered with a regular company agreement may be entitled to a discounted price according to a special agreement between BLX and the company in question, as long as the Member is employed by the company. BLX may require documentation from a Member that the employment relationship still applies. The Member is obliged to notify BLX if the Member’s employment relationship ends. When the terms of a regular company agreement no longer apply, the monthly membership fee and prices are adjusted upwards to the currently applicable list price. The membership then continues until the Member actively exercises his right of termination.

2.16.2.2. Subsidized company agreement

For subscription members who are registered with a subsidized company agreement, the company pays in advance for a certain number of months at a time or continuously during the agreement period. Subscription membership ends after the agreement period and is transferred to PPU membership.

3. PAYMENT OF MEMBERSHIP

3.1. The member must pay pay-per-use, monthly membership fee, any registration fee and any other fees according to BLX at any given time applicable prices. The same applies to guardians or others who in the Membership Agreement have assumed legal responsibility for membership.

3.1.1. All memberships and purchases are paid for with the bank card that has been registered in the app.

3.1.2. BLX app may be used as a means of payment for the purchase of goods. The membership is personal and the Member is responsible for ensuring that it is not abused. Purchase will be charged the card specified in the app.

3.2. The monthly subscription fee is due on an ongoing basis at the agreed time in advance, with the exception of at the start, where special conditions may apply. The member is responsible for ensuring that the membership fee can be paid by the due date.

3.3. The member is responsible for providing the necessary and correct information.

3.4. If the Abo membership cannot be debited on the due date, regardless of the payment method, BLX may in the event of late payment demand compensation for administration, reminder and interest in accordance with the Debt Collection Act, the Interest Act and other applicable legislation. The case can be handed over for debt collection.

3.5. If the Member has not fulfilled a payment demand and receives a payment reminder, debt collection warning or debt collection request from an external debt collector, payment information on the invoice from the external debt collector must be used for payment. BLX may block the Member from accessing BLX services and facilities during the period of non-payment. Also during this period, a membership fee is paid.

3.6. The subscription member has a price guarantee for their monthly membership fee during the lock-in period. BLX can only make a change in the subscription membership fee after the binding period has expired. If the Abo member has a special discount with BLX and the discount expires at a time when the Member is still subject to the binding, BLX has the unilateral right to adjust the monthly membership fee to the list price.

3.7. The Subscription Member shall not pay a monthly membership fee of:

3.7.1. Subscription Membership is frozen in accordance with Chapter 7.

3.7.2. The training facility that the Member normally uses is not available for training and according to BLX’s assessment, no other training facility is available within a reasonable distance.

4. MEMBER’S RESPONSIBILITY

4.1. The member is obliged to:

4.1.1. Familiarize yourself with and follow BLX at all times regarding safety and well-being rules and other rules / guidelines that are on our app or website.

4.1.2. Do not use doping substances. BLX definition of doping is the use of performance-enhancing agents and which is further defined as doping substances by the World Anti-Doping Agency (WADA). BLX has the right to perform random doping tests. The member is asked to give consent before a doping test is performed. The testing shall be performed under the supervision of an approved third party and in accordance with the procedure described in a special document presented to the Member.

4.1.3. Without undue delay, change contact information / payment information if these have changed, including change of name, address, e-mail address, telephone number, credit card information and other relevant information.

4.1.4. Inform BLX about circumstances that mean that the Member is no longer entitled to a discounted membership. Registration must be submitted without undue delay via email.

4.2. It is of particular importance that the Member at each visit registers on arrival at the gym with current technology (currently QRC readers) before the Member uses the BXL facility and to check out upon leaving the facility.

4.3. The Member is responsible for ensuring that others cannot use the Member’s membership via the app or in any other way. Suspicions of abuse must be reported to BLX as soon as possible. BLX may perform checks and require the Member to identify itself.

4.4. The member has access to BLX services (including digital) through his personal profile. The member may not give other natural or legal persons access to those services by sharing login information and or otherwise enabling access.

4.5. It is the Member’s responsibility to stay up to date via the BLX app, website or via grants at facilities regarding temporary changes to opening hours or availability in facilities.

4.6. Members must check out with our app directly when leaving the BLX location, even when they have a subscription, so that we can keep track of the number of persons in the location. Members that have not checked out after the visit may be billed a 20 SEK fee.

5. PERSONAL DATA, MARKETING AND COMMUNICATION

5.1. BLX always processes the Member’s personal data in accordance with our current privacy policy and applicable legislation.

5.2. The Member agrees that BLX and other companies that are part of the same group register, store and use information about the Member (name, social security number, address, e-mail address, photo, payment information and the like) and the Member’s use of BLX services, to administer and take take care of the membership, including informing about services from BLX. The processing manager data for the data is BLX CIO.

The member agrees that BLX stores training history in order to be able to follow up the Member’s activity and adapt the Member’s training plan. The member may also be offered the opportunity to add their own training history which is stored in a corresponding way. Training history here means information about the number of visits to the various facilities, which courses, competitions, events or training sessions the Member has participated in, if the Member has pre-booked a place at the previously mentioned activities, and if the Member has canceled a place at an activity.

5.3. The member has the right to access his training history and can request that it be deleted. BLX must confirm receipt of the delete request.

5.4. According to section 2.15, camera surveillance is carried out at BLX training facilities. The purpose of the monitoring is to prevent / investigate crime and create a safe and secure environment for all members. The camera surveillance and the processing of collected information is carried out in accordance with current legislation.

5.5. Information may not be disclosed to third parties without the Member’s written consent, unless the disclosure is confidential in law or is part of payment collection, insurance claims or bookkeeping.

5.6. When the Membership Agreement is entered into, consent is obtained from the Member that BLX, and its partners can use all forms of communication towards the Member, including electronic communication (e-mail, SMS, MMS, etc.) to inform about and / or market their offer in accordance with the Marketing Act 19 §. The member can at any time withdraw his consent to receive marketing messages by contacting BLX. The member may not waive mailings concerning amendments to the Membership Agreement, initial notices of training safety or other important information concerning the membership.

5.7. The consent of the Member regarding the above points applies as long as the Membership Agreement runs and for a period of twelve (12) months after the Termination of the Membership Agreement. This, among other things, to be able to give the Member the benefits that follow from being a member of BLX.

5.8. General information from BLX about the membership is primarily sent to the e-mail address or postal address provided by the member.

6. FREEZING MEMBERSHIP

6.1. Abo members can apply to freeze their membership upon presentation of a medical certificate for long-term sick leave or pregnancy. ”Freezing” means a temporary cessation of membership for a limited period. Freezing can be applied afterwards. The subscription membership can be frozen for a maximum of 9 months at a time.

6.2. Regarding other conditions for freezing membership, they are available on ourwebsite.

6.4. In cases where the Abo member is subject to a lock-in period, it is extended by the number of days stipulated in the approved freezing decision.

6.5. BLX does not require the Abo-Member to pay a membership fee during the granted freezing period in accordance with section 3.7.1. Payment-period and free freezing period do not necessarily coincide.

6.6. When the freezing period expires, the subscription membership continues under the conditions set out in the Membership Agreement. If the Member terminates the membership during the freezing period and no lock-in period applies anymore, then one (1) month’s notice period applies after the freezing period has ended, unless otherwise stated in the agreement. The termination will take effect after the end of the following month.

6.7. If an extension of freezing is required, the application must have been submitted before the end of the completed freezing period.

6.8. When freezing of the subscription membership is granted, BLX may demand that the Subscription member pay a reasonable administration fee according to BLX at the current prices.

7. TERMINATION AND AMENDMENT OF THE MEMBERSHIP AGREEMENT

7.1. The member has the right to terminate the Membership Agreement (right of withdrawal) by notifying BLX within two (2) weeks after the Membership Agreement has been entered into, cf. the Distance Contracts Act, Chapter 2 10 §. To exercise the right of withdrawal, Member can use the Swedish Consumer Agency’s standard form, which can be found on the Swedish Consumer Agency’s website. The right of withdrawal only applies if the membership has been entered into outside a BLX facility. If the right of withdrawal is exercised, prepaid fees will be refunded. The member must be able to document that the right of withdrawal is exercised in accordance with the legislation in force at the time. By entering into the Membership Agreement, the Member agrees that the service can begin to be performed during the withdrawal period and that the right of withdrawal does not apply if the Membership has been activated by check-in at a BLX facility and the service has thus been completed.

7.2. The Subscription Membership can be terminated when the Member wishes, but the minimum binding period expires. After the binding period has expired, the membership is transferred to an ongoing subscription agreement in accordance with clause 2.6. This one (1) month, and the notice period notice comes into force after the end of the following month. If the member does not explicitly state this, the Subscription membership will then be transferred to a PPU membership. Other memberships (non-subscription memberships) can be terminated at any time by sending an email to BLX.

7.2.1. For downgrading of additional services, a notice period of one (1) month applies. The downgrade will take effect after the end of the following month in accordance with point 2.11.

7.3. Termination of the membership must take place at any time applicable rules via email or through the app. After receiving the notice, BLX confirms in writing that it has been registered by e-mail to the address provided by the member. The member must be able to document that the termination has taken place.

7.4. BLX has the right to make changes in membership fees, other fees and conditions.

7.4.1. In the event of a change in membership fees, BLX reserves the right to an annual price adjustment of current agreements according to the consumer price index without prior notice. In the event of other price changes, BLX provides at least one (1) month’s notice via e-mail, SMS or the app. The price change takes effect one (1) month after the warning was sent, calculated from the first month.

7.4.2. BLX reserves the right to transfer Membership Agreements to another company, and to transfer any automatic payment services that may have been entered into in connection therewith. In the event of such changes, BLX gives at least one (1) month’s notice via e-mail, SMS or the app. The change takes effect one (1) month after the notice was sent, calculated from the first turn of the month.

7.4.3. BLX reserves the right to make changes to the terms that are not related to clauses 7.4.1 and 7.4.2, or fall under clause 7.4.4, without prior notice.

7.4.4. If BLX implements significant changes that adversely affect the Member, the Member has the right to terminate its Membership Agreement. This can be done even if the binding period for the Membership Agreement has not expired. In the event of such changes, BLX gives at least one (1) month’s notice via email, SMS or the app. The change takes effect one (1) month after the notice was sent, calculated from the first turn of the month.

7.4.5. Special termination in accordance with clause 7.4.4 can only take place by the Member notifying BLX no later than fourteen (14) days before the change / changes are implemented. This is provided that the Member is notified of the change (s) no later than one (1) month before the change / changes are implemented. The member must be able to document that the termination has taken place.

7.4.6. In the event of termination in accordance with clause 7.4.4, the Membership Agreement is terminated from the date on which the amendment (s) are implemented. The member must receive written confirmation from BLX via e-mail, SMS or the app.

7.4.7. Price increases due to changes in VAT or due to other fees decided by the authority are not included in the above reservation and cannot lead to early termination.

7.5. BLX has the right to terminate the membership for a certain period of time or terminate the Membership Agreement with immediate effect, if the Member materially violates the membership terms. Substantial breaches of the conditions include:

7.5.1. If the cash in the account linked to the card specified in the app is not sufficient to carry out the agreed payment, ie non-payment of monthly membership fee and / or other fees

7.5.2. Violation of the Member’s obligations under Chapter 4 which is not insignificant, including that the Member fails to comply with a written or oral warning from BLX.

7.5.3. Violation of the doping regulations in section 4.1.2, including failure to provide doping tests on request.

7.5.4. Does not register check-in and check-out according to section 4.2. despite written or oral warning from BLX.

7.5.5 The member does not follow safety and well-being rules, applicable laws and other rules / guidelines found on our app or website.

8. PERSONAL INJURIES, STORAGE AND LIABILITY FOR THEFT

8.1. The member always trains under his own responsibility and at his own risk. BLX is not responsible for personal injuries that the Member may incur in connection with a stay / exercise of activity at a BLX facility. BLX is also not liable for damage caused to the Member due to accidents as a result of another Member’s actions or failure to comply with BLX’s rules, safety or other applicable rules and guidelines.

The corresponding limitation of liability applies to other training offers and services / consultants under the auspices of BLX.

8.2. When storing personal belongings in lockers at facilities, the Member is responsible for using his own lock. If the Member forgets belongings stored in the lockers at a BLX facility after the regular closing time, BLX has the right to break the Member’s lock and store the belongings. The member is obliged to retrieve forgotten belongings within two weeks. BLX cannot be held responsible for any loss of such affiliations, not even during the said period.

8.3. BLX is not responsible for the theft or loss of the Member’s personal belongings that the Member takes with him to a BLX facility. This applies regardless of whether the belongings are locked in an ordinary wardrobe, safe or the like.

9. LIMITATION OF LIABILITY, CHOICE OF LAW, DISPUTE AND LEGAL COURT

9.1. BLX is not responsible for obstacles or limitations that reduce BLX’s training offer to the Member, when the relationship is beyond BLX’s control such as but almost exclusively water damage, fire damage or other damage to the training facility, strike, lockout, natural disaster, pandemic or government decision. (Force majeure)

9.2. The membership agreement is subject to Swedish law.

9.3. Disputes between the Member and BLX shall be resolved amicably. If it does not lead to a solution, the Member may take the matter to the General Complaints Board, provided that the board can try the dispute. Each of the parties is nevertheless entitled to take the dispute to the ordinary courts.

9.4. In the event of discrepancies between the English and Swedish versions of the Membership Agreement, the latter shall always take precedence.